V123 1935 +20
vuong588 2006 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

50 nước, 10 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ