V123 1955 +11
Ncmdct2024 1839 -11

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

26 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua