Ncmdct2024 1828 +21
V123 1966 -21

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

68 nước, 11 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết