V123 1945 -21
Ncmdct2024 1849 +21

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

31 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ