123hong 1917 -16
V123 1924 +16

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

51 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua