V123 1940 +16
123hong 1901 -16

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

48 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua