Bachoc999 1825 -19
cathangtu 1804 +19

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

81 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết