Lahabana 1780 -15
Bachoc999 1802 +15

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

23 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua