Bachoc999 1817 +15
Lahabana 1765 -15

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

44 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết