Lahabana 1750 -15
Bachoc999 1832 +15

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

61 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ