Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

55 nước, 11 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ