Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

56 nước, 16 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ