congdc76 1606 -14
Gnuyen123 1657 +14

Kiểu: Cờ úp, 12/4/2024

31 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ