Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

59 nước, 12 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua