B59017832 1327 +13
J13777319 1287 -13

Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

30 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ