Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

128 nước, 20 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết