M34231542 1234 -14
J13777319 1274 +14

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

53 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua