J13777319 1288 -18
M34231542 1220 +18

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

83 nước, 12 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ