Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

32 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ