Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

58 nước, 11 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết