Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

116 nước, 31 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ