Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

31 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua