V123 1956 -19
saule 1893 +19

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

7 nước, 0 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết