saule 1912 -13
V123 1937 +13

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

145 nước, 18 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết