Vinhtran9 1816 -18
addga 1791 +18

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

45 nước, 10 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua