Bachoc999 1845 +15
hancom1 1817 -15

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

72 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua