Bachoc999 1860 -19
123hong 1802 +19

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

27 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ