23682368 1198 +19
newbie03 1324 -19

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

42 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết