newbie03 1305 -19
23682368 1217 +19

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

31 nước, 2 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết