23682368 1236 +19
newbie03 1286 -19

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

50 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua