Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

60 nước, 18 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ