23682368 1255 +18
9hau54 1328 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

51 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua