9hau54 1310 -18
23682368 1273 +18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

46 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua