23682368 1291 -14
9hau54 1292 +14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

24 nước, 2 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua