9hau54 1306 -18
23682368 1277 +18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

51 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua