23682368 1295 +18
9hau54 1288 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

60 nước, 10 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua