9hau54 1270 +14
23682368 1313 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

28 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết