Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

51 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua