23682368 1299 -14
9hau54 1284 +14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

99 nước, 15 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết