Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

99 nước, 15 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết