9hau54 1298 +14
23682368 1285 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

24 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua