Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

41 nước, 4 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua