Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

53 nước, 4 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết