Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

36 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua