23682368 1271 +18
9hau54 1312 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

86 nước, 15 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua