Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

61 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết