congdc76 1607 -18
1010101 1553 +18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

35 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết