Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

24 nước, 2 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua