Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

15 nước, 1 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua