1010101 1571 +18
congdc76 1589 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

62 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ